2023 වසර, අපේ පැතුම් ඉටුකර ගන්නා අරගල වසරක් කරගනිමු!

நமது விருப்பங்களை நிறைவேற்ற, 2023-ஐ போராட்ட ஆண்டாக ஆக்குவோம்!

To fulfill our wishes, let us make 2023 a year of struggle!